Dilachi Rani Lyrics | Sunny Phadke lyrics | Supriya Talkar | Prashant Nakti | Visuals by Varunraj kalas lyrics - Prashant Nakti, Sonali Sonawane Lyrics


Singer Prashant Nakti, Sonali Sonawane
Singer Prashant Nakti
Music Rohit Patil, Diptesh Kasare, Sagar Shinde, Niru Koli,
Song Writer Prashant Nakti
अप्सरा ही नार नखऱ्याची,
अवतरली…..कोलीवाऱ्यामधी

नार नखऱ्याची पोर नाखवाची,
नार नखऱ्याची पोर नाखवाची,
लाखात हाय ही देखनी,
तंग भरलय हीची रं ज्वानी,

पोरी होशील का दिलाची रानी,
माझ्या होशील का दिलाची रानी
पोरी होशील का दिलाची रानी,
माझ्या होशील का दिलाची रानी

कोलीवाऱ्याची तु मस्तानी..
सांग होशील का दिलाची राणी
कोलीवाऱ्याची तु मस्तानी..
सांग होशील का दिलाची राणी.

नार नखऱ्याची पोर नाखवाची,
नार नखऱ्याची पोर नाखवाची,
लाखात हाय ही देखनी,
तंग भरलय हीची रं ज्वानी,

पोरी होशील का दिलाची रानी,
माझ्या होशील का दिलाची रानी
पोरी होशील का दिलाची रानी,
माझ्या होशील का दिलाची रानी.

तुझा गोरा गोरा मुखडा, जैसा चंद्राचा तुकडा,
तुझ्या रूपाचं गो, मना येड लागलय
तुझा गोरा गोरा मुखडा, जैसा चंद्राचा तुकडा,
तुझ्या रूपाचं गो, मना येड लागलय

मना येड लागलय मना येड लागलय,
तुझ्या रूपाचं गो मना येड लागलय
मना येड लागलय मना येड लागलय,
तुझ्या रूपाचं गो मना येड लागलय

पोरी चल जाऊ, दोघं बदरावरी
पोरी चल जाऊ, दोघं बदरावरी
गाऊया पिरतीची गानी,
पोरी गाऊया पिरतीची गानी…

पोरी होशील का दिलाची रानी,
माझ्या होशील का दिलाची रानी
पोरी होशील का दिलाची रानी,
माझ्या होशील का दिलाची रानी

हैया हो…….. हो हो हो
हैया हो…….. हो हो हो

सारया कोलीवाऱ्याला खबर हाय,
मी तुझा कवरा मोठा आशिक हाय,
कवरा मोठा आशिक हाय,
तुझा कवरा मोठा आशिक हाय,
घरचे देवाला नवस बोलतय मी,
तुझ्याशी लगीन कराचा हाय
तुझ्याशी लगीन कराचा हाय
तुझ्याशी लगीन कराचा हाय

ठेवीन रानी सारखी तुला प्रेमानी
ठेवीन रानी सारखी तुला प्रेमानी
तुला मडवीन सोन्या नाण्यानी
तुला मडवीन सोन्या नाण्यानी

पोरी होशील का दिलाची रानी,
माझ्या होशील का दिलाची रानी
पोरी होशील का दिलाची रानी,
माझ्या होशील का दिलाची रानी

पोरा, सांगतय तुला खरं खरं,
तुझ्याविना मला करमत नाय,
तुझ्यासाठी मी राजा झाले दिवानी,
तुझ्याशी लगीन कराचं हाय,
पोरा, सांगतय तुला खरं खरं,
तुझ्याविना मला करमत नाय,
तुझ्यासाठी मी राजा झाले दिवानी,
तुझ्याशी लगीन कराचं हाय

घरा येउनशी, मागणी घालुनशी
घरा येउनशी, मागणी घालुनशी
मला घेउन जा लगीन करुनशी
मला घेउन जा लगीन करुनशी

पोरा मीच तुझ्या दिलाची रानी,
पोरा मीच तुझ्या दिलाची रानी
पोरा मीच तुझ्या दिलाची रानी,
पोरा मीच तुझ्या दिलाची रानी

पोरी तुच माझ्या दिलाची रानी,
पोरी तुच माझ्या दिलाची रानी
पोरी तुच माझ्या दिलाची रानी,
पोरी तुच माझ्या दिलाची रानी

तुच माझ्या दिलाची रानी
पोरी तुच माझ्या दिलाची रानी


Post a Comment

Please do not enter any type of spam link in comment box

Previous Post Next Post